Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 

1.1

Opdrachtnemer: Purrfect Solution.

1.2

Opdrachtgever: de persoon en eigenaar van betreffende huisdier(en) die de overeenkomst aangaat met Purrfect Solution.

1.3

Overeenkomst: de overeenkomst tot opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop mede deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.4

Opdracht: de verzorgingswerkzaamheden van Purrfect Solution ten behoeve van de kat(ten) en eventueel andere huisdieren vermeld in de overeenkomst.

1.5

Met het volledig naar waarheid invullen van het opdrachtformulier en het door de klant en door Purrfect Solution ondertekenen van het opdrachtformulier, komt tussen Purrfect Solution en de klant een overeenkomst tot stand.

 

Artikel 2 Rechten en plichten van de opdrachtgever

 

2.1

Opdrachtgever is verplicht tijdig en volledig de noodzakelijke informatie aan Purrfect Solution te verschaffen, die nodig is voor het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever zorgt ervoor dat deze informatie bij de intake en/of in ieder geval voor de start van de oppasperiode bekend is bij Purrfect Solution. Foutieve of misleidende informatie wordt gezien als een schending van de bepalingen van het contract.

2.2

Beëindiging onder de omstandigheden zoals beschreven in 2.1, geeft de opdrachtgever geen recht op restitutie of kwijtschelding van verschuldigde openstaande bedragen.

2.3

Opdrachtgever geeft aan Purrfect Solution ten minste één telefoonnummer, waarop hij/zij bereikbaar is tijdens de oppasperiode.

2.4

Opdrachtgever zorgt voor toegang tot de woning en een veilig verblijf in de woning, voldoende eten voor de kat en kattenbakvulling. Indien er desondanks een tekort ontstaat aan voeding of verzorgingsmateriaal, spant Purrfect Solution zich in om het ontbrekende product aan te vullen met hetzelfde of vergelijkbaar product. De kostprijs van de aangevulde producten en een vergoeding voor de tijd die gemoeid was met het aanvullen van de desbetreffende producten, zullen worden doorberekend aan de klant. Purrfect Solution bewaart nota’s als bewijs van deze extra uitgaven.

2.5

Opdrachtgever treft effectieve maatregelen dat de kat en de woning vrij zijn, en tijdens de oppasperiode vrij blijven, van ongedierte zoals vlooien en teken. De opdrachtgever garandeert dat de te verzorgen kat geen besmettingsgevaar oplevert voor andere dieren die Purrfect Solution verzorgt.

2.6

Opdrachtgever is, als eigenaar van de kat, altijd aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade, die de kat toebrengt aan anderen of diens eigendommen.

 

Artikel 3. Rechten en plichten van Purrfect Solution

 

3.1

Purrfect Solution spant zich in om de kat te verzorgen op een manier en op een wijze zoals gewenst door de opdrachtgever. Purrfect Solution zal de opdracht uitvoeren naar beste kunnen en de opdrachtgever informeren indien onverhoopt de gezondheid van de kat of andere bijzondere omstandigheden hiertoe aanleiding geeft.

3.2

Purrfect solution zal de opdracht uitvoeren maar behoudt het recht om, in geval van nood, zich te laten vervangen door een andere bekwaam persoon.

3.3

In geval van gezondheidsproblemen of bijzondere omstandigheden bij uw huisdier(en), tijdens de oppasperiode, zal Purrfect Solution zich inspannen om in contact te treden en te overleggen met de opdrachtgever. In het geval de gezondheid van de kat in het geding is en/of omstandigheden zich voordoen die direct handelen noodzakelijk maken en/of niet op tijd kan worden overlegd met de opdrachtgever, machtigt de opdrachtgever Purrfect Solution, om in naam van en op kosten van de opdrachtgever, de noodzakelijke maatregelen te nemen en/of opdrachten aan derden (waaronder dierenarts) te verlenen.

3.4

In geval van omstandigheden omschreven onder 3.3 is opdrachtgever aan Purrfect Solution een extra honorarium verschuldigd tegen het dan geldend tarief.

3.5

Purrfect Solution behoudt zich te allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden en tarieven te veranderen. Bij aanvaarding van een opdracht gelden de tarieven en algemene voorwaarden die op dat moment gepubliceerd staan op de website.

3.6

Purrfect Solution verklaart dat zij de sleutel van de opdrachtgever niet zal dupliceren, niet zal voorzien van een naam en adres, zorgvuldig zal bewaren en slechts zal gebruiken ten behoeve van het verzorgen van de besproken huisdieren.

3.7

Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

 

Artikel 4 Honorarium en kosten

 

4.1

De kosten van het uitvoeren van de overeenkomst tot opdracht zijn gebaseerd op de door Purrfect Solution gehanteerde tarieven (alles inclusief BTW) zoals vermeld op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2

De duur van de overeenkomst kan, op verzoek van de opdrachtgever, worden verlengd mits dit door Purrfect Solution wordt aanvaard (email, sms of Whatsapp).

4.3

De door Purrfect Solution, ten behoeve van de opdrachtgever, gemaakte kosten (beschreven 2.4, 3.3 en 3.4) en eventuele extra dagen worden achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht en dienen contant voldaan te worden bij de sleuteloverdracht.

 

Artikel 5 Betaling

 

5.1

De vergoeding voor de diensten van Purrfect Solution, dient voorafgaand aan de sleuteloverdracht te geschieden via overschrijving, mits anders is overeengekomen. In het geval de overeenkomst vroegtijdig eindigt omdat bijvoorbeeld de klant eerder terugkeert, blijft de volledig overeengekomen prijs verschuldigd. (gedeeltelijke) restitutie is niet mogelijk.

5.2

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige declaratie te verrekenen met een vordering jegens Purrfect Solution.

5.3

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 7 dagen voor de aanvang van de oppasperiode. Dit dient schriftelijk gemeld te worden. Bij annulering binnen die 7 dagen tot 1 dag voor de aanvangsdatum, brengt Purrfect Solution 50% van de basiszorg in rekening. Bij annuleringen van minder dan 24 uur, voor aanvang van de oppasperiode, wordt het geldende tarief over de gehele oppasperiode in rekening gebracht. Dit geldt niet bij aantoonbare onvoorziene omstandigheden.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid, geschillen en klachtplicht

 

6.1

Purrfect Solution is niet aansprakelijk voor ziekte en/of overlijden van uw huisdier(en). Purrfect Solution is vrijgesteld van alle aansprakelijkheid met betrekking tot het vervoer van huisdier(en) naar en van een dierenkliniek of kennel, de medische behandeling van huisdier(en) en de kosten daarvan.

6.2

Purrfect Solution is niet aansprakelijk voor weggelopen of verwonde katten, die buiten mogen zijn tijdens de afwezigheid van de opdrachtgever.

6.3

Purrfect Solution is niet aansprakelijk voor een eventuele besmetting van de kat(ten).

6.4

Purrfect Solution is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan/in de woning van opdrachtgever tijden diens afwezigheid, met uitzondering van door Purrfect Solution zelf direct veroorzaakte schade.

6.5

Indien Purrfect Solution aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval. Purrfect Solution heeft een aansprakelijkheidsverzekering met betrekking tot de diensten die door de opdrachtgever worden uitgevoerd.

6.6

De opdracht wordt geacht geheel en correct te zijn uitgevoerd door Purrfect Solution. In het geval de opdrachtgever meent dat zulks niet het geval is, dient de opdrachtgever dat uiterlijk binnen 7 dagen na het einde van de oppasperiode aan Purrfect Solution kenbaar te maken.

6.7

Purrfect Solution is bevoegd om de opdrachtovereenkomst eenzijdig te ontbinden als blijkt dat de opdrachtgever deze algemene voorwaarden – of enige andere afspraak die Purrfect Solution en de klant hebben gemaakt – niet of niet volledig nakomt. Purrfect Solution zal van deze ontbindingsbevoegdheid geen gebruik maken tot zij zich ervan heeft vergewist dat zulks mogelijk is zonder toebrengen van schade of enig nadeel aan de huisdier(en).

6.8

Mocht er een geschil ontstaan dan zal Purrfect Solution, samen met de opdrachtgever, zich tot het uiterste inspannen om in onderling overleg de situatie met elkaar op te lossen, voordat we een beroep op de rechter zullen doen.

6.9

Bij gerezen geschillen is de rechter bevoegd binnen wiens arrondissement Purrfect Solution is gevestigd. Dit, tenzij de opdrachtgever binnen een maand nadat Purrfect Solution schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. Op de opdrachtovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.